فیلم معرفی پویش فراز و فرود زندگی

فیلم های کودک و نوجوان

فیلم های زوج و خانواده

فیلم های با موضوعات فردی

پویش فراز و فرود در زندگی در روزهای کرونایی

راه اندازی پویش فراز و فرود در زندگی در روزهای کرونایی توسط انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوحوان ایرن و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.

ادامه مطلب...

صفحه1 از23