نحوه پرداخت هزینه شرکت در دوره تربیت درمانگر نوجوان؛ مداخلات مبتنی بر خانواده در نوجوانی

جدول پرداخت هزینه شرکت در دوره تربیت درمانگر نوجوان؛ مداخلات مبتنی بر خانواده در نوجوانی

ادامه مطلب...

برگزاری دوره صد ساعته تربیت درمانگر نوجوان؛ مداخلات مبتنی بر خانواده در نوجوانی

برگزاری دوره صد ساعته تربیت درمانگر نوجوان؛ مداخلات مبتنی بر خانواده در نوجوانی

ادامه مطلب...

سومین همایش ملی روانشناسی مدرسه

انجمن علمی روانشناسی تربیتی برگزار میکند.

ادامه مطلب...

وبینار زوج درمانی عاطفه مدار (رویکرد جانسون)

برگزاری وبینار زوج درمانی عاطفه مدار (رویکرد جانسون)

ادامه مطلب...

صفحه1 از17