سومین همایش ملی روانشناسی مدرسه

انجمن علمی روانشناسی تربیتی برگزار میکند.

 انجمن علمی روانشناسی تربیتی سومین همایش ملی روانشناسی مدرسه با تاکید بر آسیب های روانی ـ اجتماعی را برگزار میکند.

محورهای همایش:

نقش روان شناسان و مشاوران مدارس

نقش خانواده وهمسالان

تقش رسانه ها و شبکه های اجتماعی

ارتقاء کیفیت یادگیری

مدیریت و رهبری در مدرسه

روان شناسی مثبت

حقوق فردی و اجتماعی

زیبا شناسی فضای مدارس

کتاب و کتابخوانی( نقش کتابخانه های آموزشگاهی)

بهداشت و تغذیه


شورای سیاست گذاران
رئیس همایش : دکتر فریبرز درتاج
دبیر همایش: دکتر ملوک خادمی

دبیران اجرایی همایش: دکتر افسانه لطفی عظیمی - دکتر زهرا هاشمی
اعضا کمیته علمی

تاریخ برگزاری همایش: 1395/11/26

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 1395/10/17

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 1395/10/17

وب سایت: http://3.iepaconf.ir/fa/