کارگاه روش ها و فنون تدریس مهارت های بالینی در روانشناسی

انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران با همکاری مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند.

انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران با همکاری مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی کارگاه تخصصی روش ها و فنون تدریس، مهارت های بالینی در روانشناسی (سطح 1) را برگزار می کند.