کارگاه روش های ارزیابی مهارت های بالینی

انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران با همکاری مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه برگزار می کند.

 

انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران با همکاری مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه کارگاه تخصصی روش های ارزیابی مهارت های بالینی سطح 1 را برگزار می کند.