کارگاه تخصصی مهارت های سوپرویژنی

انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران با همکاری مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه برگزار می کند.

انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران با همکاری مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه کارگاه تخصصی مهارت های سوپرویژنی را برگزار می کند.