برگزاری کارگاه دوره تربیت گروه درمانگر...

انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران با همکاری مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه برگزار می کند.

 

انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران با همکاری مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه کارگاه تخصصی دوره تربیت گروه درمانگر، گروه درمانی تبادلی پویا (مقدماتی) را برگزار می کند.