برگزاری کارگاه مصاحبه تشخیصی براساس DSM5

انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران با همکاری مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه برگزار می کند.

 

انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران با همکاری مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه کارگاه تخصصی مصاحبه تشخیصی براساس DSM5 را برگزار می کند.