کارگاه مداخلات تخصصی در خودکشی

انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران با همکاری مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه برگزار می کند. 

 

انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران با همکاری مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه کارگاه مداخلات تخصصی در خودکشی مدرس: آقای دکتر حمید پورشریفی(عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی) را برگزار می کند.