چهارمین کنگره مادرانگی در ایران

چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه مادر (مادرانگی در ایران)، چالش ها و چشم اندازها برگزار می شود.

انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران با همکاری بنیاد مادر چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه مادر (مادرانگی در ایران)، چالش ها و چشم اندازها را در تاریخ 6 و 7 اسفند ماه 1398 برگزار می نماید.

محورهای کنگره:

1- مادرانگی در ادب، هنر و فرهنگ ایرانی

2- مادرانگی در بستر سیاست گذاری و نظام حقوقی ایران

3- مادرانگی در عصر اطلاعات و فن آوری

4- مادرانگی و چالش های سلامتی

5- فرزندآوری و فرزندپروری

6- مادرانگی و اشتغال

اعضای کنگره:

رئیس کنگره: دکتر محمد علی مظاهری

دبیر علمی کنگره: دکتر فرشته موتابی        

دبیر اجرایی کنگره: دکتر مونا چراغی 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مکان برگزاری: دانشگاه شهید بهشتی

همکاران کنگره: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

قطب علمی آسیب شناسی و سلامت خانواده