برگزاری مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران

برگزاری مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده انجمن علمی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران (نوبت اول)

 

(شماره ثبت:18896)

بدینوسیله از کلیه اعضای پییوسته  انجمن دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی  عادی به طور فوق العاده  انجمن  روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران که در روز شنبه مورخ 10/12/98 از ساعت 18 در محل تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تشکیل می شود،  حضوربهم رسانید.

دستور جلسه:

1-گزارش عملكرد هيات مديره

2-گزارش بازرس قانوني

3-ارائه صورتحساب درآمدها و هزينه ها و تصويب تراز مالي سالهاي 95،96،97،98

4-انتخاب روزنامه كثيراالنتشار

5-تعيين ميزان حق عضويت

6-انتخاب اعضاء هيات مديره و بازرسان

                                                        از طرف هیات مدیره