لغو مجمع عمومی فوق العاده انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران

بسمه تعالی 
احتراما به استحضار میر ساند مجمع عمومی فوق العاده انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و همسو با مصوبات وزارتین بهداشت و علوم، در روز ۱۰ اسفند برگزار نخواهد شد.
شایان ذکر است پس از کنترل شرایط ، در خصوص زمان جدید برگزاری مجمع تصمیم گیری واطلاع رسانی خواهد شد.

 

هیات مدیره انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران.