برگزاری نخستین مجمع عمومی سازمان نظام روانشناسینخستین مجمع عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در 29 اردیبهشت ماه 1400 با امکان مشارکت کلیه اعضا بصورت مجازی در وب سایت سازمان،  برگزار می شود. از اعضای محترم دعوت می شود با مراجعه به لینک زیر نسبت به ثبت نام در مجمع عمومی اقدام کنند.