فراخوان بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی

 

ثبت نام بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی از فروردین ماه 1400 شروع شد. مهلت ثبت نام در این دوره از جشنواره جوان خوارزمی تا پایان تیرماه سال جاری می باشد.