تمدید مهلت ارسال آثار به نهمین کنگره آسیب شناسی خانواده

تمدید مهلت ارسال چکیده مقاله برای نهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده


آخرین مهلت ارسال چکیده مبسوط مقاله برای نهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و ارسال اثر پژوهشی برای پنجمین جشنواره ملی خانواده پژوهی تا ۳۱ مردادماه تمدید شد.

  ‌وب سایت کنگره:

 http://familycong.fri.sbu.ac.ir