برگزاری نشست علمی اجتماع یادگیری دلبستگی

نشست علمی اجتماع یادگیری دلبستگی درروز دوشنبه 12 اسفندماه در دانشکده علوم تربیتی و وروان شناسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می گردد