کارگاه تخصصی مهارت های سوپرویژنی

انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران با همکاری مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه برگزار می کند.

ادامه مطلب...

کارگاه روش های ارزیابی مهارت های بالینی

انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران با همکاری مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه برگزار می کند.

ادامه مطلب...

کارگاه روش ها و فنون تدریس مهارت های بالینی در روانشناسی

انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران با همکاری مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند.

ادامه مطلب...

کودکانه‌های فراموش شده در دنیای بزرگسالی

دیدار امروز احمد مسجدجامعی با کودکان کار مولوی تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دنیایشان هم صادقانه است و هم صمیمی؛ محبت‌هایشان خالصانه است و لبخندهایشان دوست‌داشتنی؛

ادامه مطلب...