هیأت مدیره

 

 

 

اعضای اصلی:

دکتر محمدعلی مظاهری ( رییس هیأت مدیره)
دکتر کارینه طهماسیان
دکتر سعید قنبری 
دکتر معصومه پور محمد رضا تجریشی
دکتر رسول روشن
دکتر شعله امیری
دکتر فرج حسینیان( نائب رییس هیات مدیره)

اعضای علی البدل:

دکتر زهرا طبیبی
دکترفرامرز سهرابی

بازرس اصلی:

عباس ذبیح زاده

شایسته شکوفه فرد

بازرس علی البدل:

زهرا بیات

کمیته های تخصصی و اعضای آن

کمیته آموزش: خانم دکتر کارینه طهماسیان و خانم دکتر شعله امیری
کمیته پژوهش: خانم دکتر تجریشی و خانم دکتر طبیبی و آقای دکترحسینیان 
کمیته اجرایی و دبیرخانه :آقای دکتر حسینیان
کمیته انتشارات:آقای دکتر روشن و آقای ذبیح زاده
کمیته گردهمایی های علمی و روابط بین المللی: آقای دکتر قنبری 

کمیته خدمات روانشناختی: خانم دکتر امیری و خانم دکتر تجریشی و دکتر حسینیان