پیام ویدئویی دکتر محمدعلی مظاهری درباره اثرات روانشناختی کرونا

پیام دکتر محمدعلی مظاهری رئیس انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران درخصوص اثرات روانشاختتی ویروس کرونا

دکتر محمدعلی مظاهری رئیس انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران

و رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با روابط دانشگاه، در خصوص اثرات روانشناختی شیوع ویروس کرونا به صحبت پرداخت.  

پیام دکتر مظاهری را میتوانید با کلیک روی این لینک بارگذاری و مشاهده نمایيد.