کارگاه مداخلات تخصصی در خودکشی

انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران با همکاری مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه برگزار می کند. 

ادامه مطلب...

برگزاری کارگاه...

انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران با همکاری مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه برگزار می کند. 

ادامه مطلب...

برگزاری کارگاه مصاحبه تشخیصی براساس DSM5

انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران با همکاری مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه برگزار می کند.

ادامه مطلب...

برگزاری کارگاه دوره تربیت گروه درمانگر...

انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران با همکاری مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه برگزار می کند.

ادامه مطلب...

کارگاه تخصصی مهارت های سوپرویژنی

انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران با همکاری مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه برگزار می کند.

ادامه مطلب...