اساسنامه انجمن علمی روانشناسی بالينی کودک و نوجوان ايران

(دریافت مجوز تاسیس از معاونت پژوهشی وزارت علوم: 27/12/1383)

فصل اول – کليات و اهداف

ماده 1: به منظور گسترش، ارتقای سطح علمی و کاربردی و توسعه کمی نيروهای متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمينه­های مربوط به روانشناسی بالينی کودک "انجمن روانشناسی بالينی کودک و نوجوان ايران" که در اين اساسنامه "انجمن" ناميده می­شود، تشکيل می­گردد.

ماده 2: انجمن موسسه­ای غير انتفاعی است و در زمينه­های علمی، پژوهشی و فنی فعاليت می­کند و از تاريخ ثبت دارای شخصيت حقوقی است و رئيس هيأت مديره آن نماينده قانونی انجمن می­باشد.

ماده 3: مرکز انجمن در شهر تهران می­باشد و شعب آن پس از موافقت کميسيون انجمن­های علمی می­تواند در هر منطقه از کشور تشکيل شود.

تبصره 1: هيأت مديره می­تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثيرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کميسيون انجمن­های علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری برسد.

ماده 4: انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه برای مدت نامحدود تشکيل می­شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوری اسلامی ايران است.

فصل دوم – وظايف و فعاليتها:

ماده 5: به منظور نيل به هدفهای مذکور در ماده (1) اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:

 1-5– انجام تحقيقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بين­المللی با محققان و متخصصانی که به­گونه­ای با روانشناسی بالينی کودک و نوجوان، روانشناسی ژنتيک، روانشناسی کودک، روانشناسی نوجوان، روانشناسی بالينی، عصب روانشناسی بالينی، روانشناسی کودکان با نيازهای ويژه، روانشناسی خانواده حقوق کودک و روانپزشکی سر و کار دارند.

 2–5– همکاری با نهادهای اجرايي، علمی و پژوهشی در زمينه ارزيابی و بازنگری و اجرای طرح­ها و برنامه­های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمی موضوع فعاليت انجمن.

3–5– ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.

4–5– ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی.

5–5- برگزاری گردهمايي علمی در سطح ملی، منطقه­ای و بين­المللی

6–5– انتشار کتب و نشريات علمی.

فصل سوم – شرايط عضويت و انواع آن

1–6– عضويت پيوسته

موسسان انجمن و کليه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته­های روانشناسی بالينی کودک و نوجوان، عصب روانشناسی بالينی، روانشناسی بالينی، روانشناسی کودک و روانشناسی خانواده، مشاوره و راهنمايي تحصيلی و ساير رشته­های وابسته باشند، می­توانند به عضويت پيوسته در آيند.

2–6– عضويت وابسته

اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در يکی از  رشته­های مذکور در بند 1 – 6 شاغل باشند.

3–6– عضويت دانشجويي

کليه دانشجويانی که در رشته­های روانشناسی بالينی و مشاوره به تحصيل اشتغال دارند.

4– 6– عضويت افتخاری

شخصيتهای ايرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمينه­های روانشناسی بالينی کودک و نوجوان، عصب روانشناسی تحولی، عصب روانشناسی بالينی، روانشناسی کودک و خانواده، روانشناسی ژنتيک، روانشناسـی کـودکـان با نيازهـای ويژه، توانبخشی ذهنـی، روان شناسی شناختی کودکان، حقوق کودک، روانپزشکی پزشکی اطفال حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن کمکهای موثر و ارزنده­ای نموده باشند.

5– 6– اعضای موسساتی (حقوقی)

سازمانهايي که در زمينه­های علمی و پژوهشی مربوط فعاليت دارند می­توانند به عضويت انجمن درآيند.

تبصره1: افراد دارای درجه کارشناسی در يکی از رشته­های مذکور در بند 1– 6  می­توانند با تصويب هيأت مديره به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

تبصره 2: اعضای موسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می­شوند.

ماده 7: هر يکی از اعضائ سالانه مبلغی را که ميزان آن توسط مجمع عمومی تعيين می­گردد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد کرد.

تبصره1: پرداخت حق عضويت هيچ­گونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن برای عضو ايجاد نمی­کند.

تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

ماده 8: عضويت در يکی از موارد زير خاتمه می­يابد:

1 – 8 – استعفای کتبی

2 – 8 – عدم پرداخت حق عضويت سالانه

تبصره: تاييد خاتمه عضويت با هيأت مديره است.

فصل چهارم – ارکان انجمن

ماده 9: ارکان اصلی عبارتند از:

الف: مجمع عمومی

ب: هيأت مديره

ج: بازرس

 

الف: مجمع عمومی

ماده 10: مجمع عمومی از گردهمايي اعضای پيوسته به صورت عادی يا فوق­العاده تشکيل می­شود.

1–10–مجمع عمومی عادی سالی يکبار تشکيل می­شود و با حضور يا رای کتبی نصف به علاوه يک کل اعضای پيوسته انجمن رسميت می­يابد و تصميمات با اکثر آراء معتبر است.

2–10– مجمع عمومی فوق­العاده در مورد ضروری با دعوت هيأت مديره يا بازرس و يا با تقاضای کتبی يک سوم اعضای پيوسته تشکيل می­شود.

3–10- در صورتی که جلسه مجمع عمومی رسميت نيافت آراء به صورت مکاتبه­ای؛ بر اساس آيين­نامه­ای که توسط هيأت مديره تدوين می­شود، اخذ خواهد شد.

تبصره 1: دعوت برای تشکيل مجامع عمومی به صورت کتبی يا آگهی در روزنامه کثيرالانتشار است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشکيل مجمع به اطلاع اعضای پيوسته برسد.

تبصره 2: يک سوم اعضای پيوسته می­توانند مستقيماً اقدام به دعوت برای تشکيل مجمع عمومی فوق­العاده نمايند مشروط بر اينکه هيأت مديره و نيز بازرس انجمن به تقاضای ايشان پاسخ منفی داده باشد و در چنين حالتی، ايشان بايد در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هيأت مديره يا بازرس تصريح نمايند.

تبصره 3: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است.

تبصره 4: شرايط تشکيل مجمع عمومی فوق­العاده همانند شرايط تشکيل مجمع عمومی عادی است و تصميمات با دو سوم آراء معتبر است.

 

ماده 11: وظايف مجامع عمومی
الف – مجمع عمومی عادی

-        انتخاب اعضای هيأت مديره و بازرس

-        تصويب خط­مشی انجمن

-        بررسی و تصويب پيشنهادات هيأت مديره و بازرس

-        تعيين ميزان حق عضويت

-        عزل هيأت مديره و بازرس

-        بررسی و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و  هزينه­های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

ب- مجمع عمومی فوق­العاده

-        تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه

-        تصويب انحلال انجمن

تبصره 1: مجامع عمومی توسط هيأت رئيسه­ای مرکب از يک رئيس، يک منشی و دو ناظر اداره می­شوند.

تبصره 2: اعضای هيأت رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می­شوند.

تبصره 3: اعضای هيأت رئيسه نبايد از بين کسانی باشند که خود را در انتخابات هيأت مديره و بازرس کانديدا کرده­اند.

 

پ – هيأت مديره

ماده 12: هيأت مديرة انجمن مرکب از 7 عضو اصلی و 3 عضو علی­البدل است. که هر 3 سال يکبار با رأی مخفی از ميان اعضای پيوسته انجمن انتخاب می­شوند.

1–12– هيچ يک از اعضا نمی­توانند بيش از دو دوره متوالی به عضويت هيأت مديره انتخاب شوند.

2– 12- عضويت در هيأت مديره افتخاری است.

3–12– هيأت مديره حداکثر تا 30 روز پس از انتخاب شدن تشکيل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکيک وظايف خود اقدام می­نمايد.

4–12- کليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رئيس هيأت مديره (دبير انجمن) و خزانه­دار همراه با مهر انجمن و نامه­های رسمی با امضای رئيس يا نايب رئيس معتبر است.

5–12- هيأت مديره موظف است بر حسب نياز هر يک ماه يکبار تشکيل جلسه دهد. فاصله بين ارسال دعوتنامه يا تلفن با تاريخ تشکيل جلسه هيأت مديره حداقل سه روز است.

6–12- جلسات هيأت مديره با حضور اکثريت اعضا رسميت می­يابد و تصميمات متخذه با اکثريت آرای موافق، معتبر است.

7–12- کليه مصوبات هيأت مديره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هيأت مديره نگهداری می­شود.

8–12- شرکت اعضای هيأت مديره در جلسات ضروری است و غيبت هر يک از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيأت مديره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غايب خواهد بود.

9–12- در صورت استعفا، برکناری يا فوت هر يک از اعضای هيأت مديره، عضو علی­البدل برای مدت باقيماندة دورة عضويت به جانشينی وی تعيين خواهد شد.

10–12- شرکت بازرس در جلسات هيأت مديره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

ماده 13: هيأت مديره نماينده قانونی انجمن می­باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

1- 13- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

2 – 13- تشکيل کميته­های علمی انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها

3–13- هيأت مديره می­تواند هر اقدام و معامله­ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غيرمنقول و تبديل به احسن يا ترهين و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غيرمنقول که مستلزم تصويب مجمع عمومی است انجام می­دهد.

4–13- جز دربارة موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومی است، هيأت مديره کليه اختيارات لازم برای اداره امور را مشورط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجام دارا می­باشد.

5–13- تهيه گزارش سالانه و تنظيم تراز نامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزينه­های انجمن برای تصويب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

6–13- اقامه دعوی و پاسخگويي به دعاوی اشخاص حقيقی يا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعيين وکيل و حق توکيل به غير.

7–13- انتخاب و معرفی نمايندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی.

8– 13- اجرای طرح­ها و برنامه­های علمی در چارچوب وظايف انجمن

9 – 13- جلب هدايا و کمکهای مالی

10– 13- اهدای بورسهای تحقيقاتی و آموزشی

11–13- اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعايت قوانين و مقررات جاری کشور.

12–13- ارسال گزارش­های لازم به کميسيون انجمن­های علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

13–13- هيأت مديره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پيش از پايان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هيأت مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کميسيون انجمن­های علمی ارسال نمايد.

تبصره 1: هيأت مديره پيشين تا تاييد هيأت مديره جديد از سوی کميسيون انجمن­های علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری مسئوليت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ج- بازرس

ماده 14: مجمع عمومی عادی 1 نفر را به عنوان بازرس اصلی و 2 نفر را به عنوان علی­البدل برای مدت 3 سال انتخاب می­نمايد.

ماده 15: وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است.

1 – 15- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهيه گزارش برای مجمع عمومی

2-15- بررسی گزارش سالانه هيأت مديره و تهيه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

3 – 15- گزارش هرگونه تخلف هيأت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

تبصره 1: کليه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غير مالی را در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوی هيأت مديره برای بررسی در دسترس بازرس قرار گيرد.

فصل پنجم- کميته­های انجمن

ماده 16: کميته­های زير در انجمن تشکيل می­شود و رياست هر کميته به عهده يکی از اعضای هيأت مديره خواهد بود.

1.کميته آموزش

2.کميته پژوهش

3.کميته انتشارات

4.کميته پذيرش، آمار و اطلاع­رسانی

5.کميته گردهمايي علمی و روابط بين­الملل

تبصره 1: انجمن مجاز به تشکيل گروهها و کميته­های ديگری که بر حسب نياز احساس می­شود، نيز می­باشد.

فصل ششم – بودجه و مواد متفرقه

ماده 17: منابع مالی انجمن عبارتند از:

1– 17 – حق عضويت اعضا

2– 17- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره­ای و فروش کتب و نشريات علمی

3– 17- دريافت هدايا و کمکها

4–17- کليه عوايد و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهد شد.

ماده 18: درآمدها و هزينه­های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومی به کميسيون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ارسال می­شود.

ماده 19: کليه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می­شود.

ماده 20: هيچ يک از موسسين يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچ­گونه سودی اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يک آنها نمی­توانند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمايند.

ماده 21: کليه مدارک و پرونده مالی و غير مالی مرتبط با فعاليتهای انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می­شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت­دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده 22: هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب کميسيون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری معتبر است.

ماده 23: انجمن تابعيت جمهوری اسلامی ايران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعاليت سياسی يا وابستگی به گروهها و احزاب سياسی را ندارند.

ماده 24: در صورت تصويب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هيأت تسويه­ای را برای پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هيأت تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهيها کليه داراييهای منقول و غير منقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوری به يکی از موسسات آموزشی يا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده 25: اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 25 ماده، 46 زير ماده و 16 تبصره در جلسه مورخ 5/3/1384 مجمع عمومی انجمن به تصويب رسيد.