فهرست اعضای انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران

ردیف

نام نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تاریخ عضویت

نوع عضویت

1

حمید رضا پور اعتماد

دکتری

روان شناسی بالینی

5/3/83

پیوسته

2

منصور حکیم جوادی

دکتری

روان شناسی

5/3/83

وابسته

3

ربابه نوری قاسم آبادی

دکتری

روان شناسی

5/2/84

پیوسته

4

مهدی حاجی اسماعیلی

کارشناسی ارشد

کودکان استثنایی

4/3/84

پیوسته

5

محمد علی مظاهری تهرانی

دکتری

روان شناسی بالینی

5/3/84

پیوسته

6

محمد رضا شعیری

دکتری

روان شناسی

5/3/84

پیوسته

7

مسعود جان بزرگی

دکتری

روان شناسی

5/3/84

پیوسته

8

عصمت دانش

دکتری

روان شناسی

5/3/84

پیوسته

9

شهلا پاکدامن

دکتری

روان شناسی

5/3/84

پیوسته

10

نسترن توفیق

کارشناسی ارشد

روان شناسی عمومی

5/3/84

وابسته

11

خدابخش احمدی

دکتری

روان شناسی-مشاوره

5/3/84

پیوسته

12

رسول روشن

دکتری

روان شناسی

5/3/84

پیوسته

13

فریدون یاریاری

دکتری

بالینی کودک

5/3/84

پیوسته

14

جلیل باباپور خیرالدین

دکتری

روان شناسی

5/3/84

پیوسته

15

سید محمود میر زمانی بافقی

دکتری

روان شناسی بالینی

5/3/84

پیوسته

16

علی زاده محمدی

دکتری

روان شناسی بالینی

5/3/84

پیوسته

17

غفار ملک خسروی

کارشناسی ارشد

روان شناسی بالینی

5/3/84

پیوسته

18

زهره صیاد پور

کارشناسی ارشد

کودکان استثنایی

5/3/84

پیوسته

19

پرویز آزاد فلاح

دکتری

روان شناسی

5/3/84

پیوسته

20

علیرضا مرادی

دکتری

روان شناسی بالینی

5/3/84

پیوسته

21

معصومه پور محمد رضای تجریشی

دکتری

روان شناسی

5/3/84

پیوسته

22

شعله امیری

دکتری

روان شناسی

5/3/84

پیوسته

23

سپیده خلیلی

دکتری

روان شناسی بالینی

5/3/84

پیوسته

24

رقیه موسوی

دکتری

مشاوره

5/3/84

پیوسته

25

فاطمه قدیری

دکتری

روان شناسی بالینی

5/3/84

پیوسته

26

محمد خدایاری فرد

دکتری

روان شناسی بالینی

5/3/84

پیوسته

27

جواد اژه ای

دکتری

روان شناسی

5/3/84

پیوسته

28

جلال یونسی

دکتری

روان شناسی

5/3/84

پیوسته

29

سید حسین سلیمی

دکتری

روان شناسی بالینی

5/3/84

پیوسته

30

علیرضا آقا یوسفی

دکتری

روان شناسی

5/3/84

پیوسته

31

علیرضا انگاره چی

کارشناسی ارشد

روان شناسی

5/3/84

پیوسته

32

ایران باغبان

دکتری

مشاوره

5/3/84

پیوسته

33

مهرداد کلانتری

دکتری

روان شناسی

5/3/84

پیوسته

34

فرامرز سهرابی

دکتری

روان شناسی بالینی

5/3/84

پیوسته

35

سوسن رحیم زاده

کارشناسی ارشد

روان شناسی تربیتی

5/3/84

-

36

علی فتحی آشتیانی

دکتری

روان شناسی

6/3/84

پیوسته

37

محمد برجسته گرمرودی

کارشناسی ارشد

روان شناسی بالینی

5/4/84

پیوسته

38

شهرام مرادی

کارشناسی ارشد

روان شناسی بالینی

5/4/84

پیوسته

39

رضا پور حسین

دکتری

روان شناسی

5/4/84

پیوسته

40

علی ربیعی فر

کارشناسی

روان شناسی بالینی

18/6/90

دانشجویی

41

امیر احمدی

کارشناسی

روان شناسی بالینی

19/6/90

دانشجویی

42

زهرا فروتنی

کارشناسی ارشد

روان شناسی بالینی

6/12/90

پیوسته

43

االهه عزیزی

کارشناسی ارشد

خانواده درمانی

1390

دانشجویی

44

لیلا کیوان

کارشناسی ارشد

روان شناسی عمومی

1/8/90

پیوسته

45

سمیه مسلم دیزج یکان

کارشناسی

علوم تربیتی

27/6/90

دانشجویی

46

رویا خاوری خراسانی

کارشناسی

مهندسی نرم افزار

27/6/90

دانشجویی

47

حوری قنبری پر مهر

کارشناسی

روان شناسی عمومی

4/3/90

دانشجویی

48

آزاده جلالی

کارشناسی ارشد

روان شناسی عمومی

22/6/90

دانشجویی

49

نسرین اسماعیلیان

کارشناسی ارشد

خانواده درمانی

8/4/90

دانشجویی

50

فاطمه السادات میر محمدی

کارشناسی ارشد

خانواده درمانی

4/4/90

دانشجویی

51

حسن رضا عاجز

کارشناسی ارشد

خانواده درمانی

4/4/90

دانشجویی

52

مینا نجفی

کارشناسی ارشد

علوم تربیتی 3

17/7/90

دانشجویی

53

پروانه خنجری

کارشناسی ارشد

مشاوره خانواده

20/3/91

دانشجویی

54

رقیه نوری

کارشناسی ارشد

مشاوره خانواده

4/4/91

دانشجویی

55

زهرا سلطانی نژاد

کارشناسی ارشد

بالینی کودک و نوجوان

18/2/91

دانشجویی

56

بیتا بمانی یزدی

کارشناسی ارشد

روان شناسی عمکومی

2/3/91

پیوسته

57

نازنین عابد

دانشجو دکتری

روان شناسی

28/3/91

دانشجویی

58

طاهره محمدی

کارشناسی ارشد

بالینی کودک و نوجوان

13/4/91

دانشجویی

59

مهسا محمد رجبی

کارشناسی ارشد

روان شناسی

13/4/91

دانشجویی

60

زینب افشاری

کارشناسی

روان شناسی بالینی

11/3/91

دانشجویی

61

فهیمه برخورداری

دکتری دانشجو

روان شناسی عمومی

11/3/91

دانشجویی

62

شایسته شکوفه فرد

کارشناسی

روان شناسی بالینی

13/4/91

دانشجویی

63

فاطمه قابضی

کار شناسی

روان شناسی بالینی

13/4/91

دانشجویی

64

شکوه ابو طالبی

-

-

13/4/91

پیوسته

65

پوپک میر خانی

-

-

13/4/91

دانشجویی

66

محسن باقری

کارشناسی ارشد

روان شناسی- تاریخ

20/1/90

-

67

شهرزاد روزگاری

کارشناسی ارشد

روانشناسی رشد کودک

3/12/91

وابسته

68

فاطمه فرجی

کارشناسی

روانشناسی کودکان استثنائی

12/6/91

وابسته

69

منا جاسمی

کارشناسی ارشد

روانشناسی عمومی

4/10/91

وابسته

70

هاجر بهرامی

کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی کودک

4/10/91

دانشجویی

71

کارینه طهماسیان

دکتری

روانشناسی بالینی کودک

4/10/91

پیوسته

72

منصوره صادات صادقی

دکتری

روانشناسی بالینی کودک

4/10/91

پیوسته

73

شعله امیری

دکتری

روانشناسی

84/3/5

پیوسته

74

پروانه سبزواری

کارشناسی ارشد

مشاوره خانواده

92/12/12

وابسته

75

معصومه پور محمد رضایی تجریشی

دکتری

روانشناسی

84/3/5

پیوسته

76

علیرضا مرادی

دکتری

روانشناسی بالینی

84/3/5

پیوسته

77

پرویز آزادمفرح

phD

روانشناسی

84/3/5

پیوسته

78

زهره صیاد پور

کارشناسی ارشد

کودکان استثنائی

84/3/5

پیوسته

79

         

80

علی زاده محمدی

دکتری

روانشناسی بالینی

84/3/5

پیوسته

81

سید محمود میر زمانی بافقی

phD

روانشناسی بالینی

84/3/5

پیوسته

82

جلیل باباپور خیرالدین

دکتری

روانشناسی

84/3/5

پیوسته

83

فریدون یاریاری

دکتری تخصصی

روانشناسی بالینی کودکان

84/3/5

پیوسته

84

رسول روشن

دکتری

روانشناسی

84/3/5

پیوسته

85

خدابخش احمدی

دکتری

روانشناسی مشاوره

84/3/5

پیوسته

86

نسترن توفیق

کارشناسی ارشد

روانشناسی عمومی

84/3/5

 

87

شهلا پاکدامن

دکتری

روانشناسی

84/3/5

پیوسته

88

عصمت دانش

دکتری

روانشناسی

84/3/5

پیوسته

89

مسعود جان بزرگی

دکتری

روانشناسی

84/3/5

پیوسته

90

محمد رضا شعیری

دکتری

روانشناسی

84/3/5

پیوسته

91

محمد علی مظاهری تهرانی

دکتری

روانشناسی بالینی کودکان

84/3/5

پیوسته

92

مهدی حاجی اسماعیلی

کارشناسی ارشد

کودکان استثثنائی

84/3/4

پیوسته

93

ربابه نوری قاسم آبادی

دکتری

5/2/84

84/2/5

پیوسته

94

منصور جوادی

دکتری

روانشناسی

84/2/5

-

95

حمید رضا پور اعتمادی

دکتری

روانشناسی بالینی

83/3/5

پیوسته

96

مریم خوبانی

کارشناسی ارشد

مشاروره راهنمایی

92/8/16

پیوسته

97

مریم کرمی

کاردانی

علوم تربیتی

92/8/16

پیوسته

98

بهاره اسکندری

کارشناسی

روانشناسی

92/8/16

پیوسته

99

نعیمه طلایی نژاد

کارشناسی

روانشناسی بالینی

92/8/16

پیوسته

100

بنت الهدی سباتی

کارشناسی ارشد

روانشناسی

92/8/16

پیوسته

101

سعید صادقی

کارشناسی

روانشناسی عمومی

92/8/16

پیوسته

102

سعیده رمضانی مقدم

کارشناسی

روانشناسی بالینی

 

پیوسته

103

سراج اولاد

     

پیوسته

104

مریم نور افشان

     

پیوسته

105

زهرا نیک رو

     

پیوسته

106

مینا ایوکی

کارشناسی

حقوق

12/12/92

دانشجویی

107

الهه منتصر

     

پیوسته

108

فاطمه مومنی

     

پیوسته

109

معصومه خواص

     

پیوسته

110

مژگان کاظمی

     

پیوسته

111

مریم جمشیدی سیانکی

     

پیوسته

112

یوسف جلالی

     

پیوسته

113

فائزه عابدی جعفری

     

پیوسته

114

امیر هوشنگ ملا حسینی

     

پیوسته

115

ناهید همت مکان

     

پیوسته

116

سبا امیر هفته ران

     

پیوسته

117

شیوا فلاحی سرشت

     

پیوسته

118

لیلا ابراهیمی

     

پیوسته

119

فریبا ابراهیم بابایی

     

پیوسته

120

پگاه آزادی منش

     

پیوسته

121

مژگان زارع اصغری

     

پیوسته

122

زهره عباسی

     

پیوسته

123

آفاق فخاری

کارشناسی ارشد

روان شناسی بالینی

92/9/2

وابسته

124

امید امانی کمرآباد

     

دانشجویی

125

ثمین تعصب

     

پیوسته

126

مونا شجاع ابیانه

     

پیوسته

127

بیتا شلانی

     

پیوسته

128

متین نعمت خواه

     

دانشجویی

129

فرشته سادات مرتضوی نصیری

     

پیوسته

130

فاطمه افضلی

     

پیوسته

131

اکرم جمشیدی فر

     

پیوسته

132

کیانا شکرچی

کارشناسی

حقوق

12/12/92

دانشجویی

133

شیرین عبداللهی

کارشناسی ارشد

روان شناسی بالینی

12/12/92

وابسته

134

نرگس سادات رحمت اللهی

کارشناسی ارشد

مشاوره خانواده

12/12/92

وابسته

135

مرجان کریمی ایوانکی

کارشناسی ارشد

روان شناسی بالینی خانواده درمانی

12/12/92

دانشجویی

136

لیلا صلح جو

کارشناسی ارشد

روان شناسی بالینی

12/12/92

وابسته

137

مهدیه علوی

کارشناسی

روان شناسی بالینی

12/12/92

وابسته

138

مهدیه قربانی

کارشناسی

روان شناسی بالینی

12/12/92

دانشجویی

139

مریم مبلی

کارشناسی

روان شناسی بالینی

12/12/92

دانشجویی

140

فاطمه منتخب خراسانی

کارشناسی

روان شناسی بالینی

12/12/92

دانشجویی

141

ملیحه رحیمی جعفرآبادی

کارشناسی

روان شناسی بالینی

12/12/92

دانشجویی

142

آزیتا محمد کریمی

کارشناسی

اقتصاد

12/12/92

وابسته

143

ایمان حمیدی

کارشناسی

روان شناسی بالینی کوددک و نوجوان

12/12/92

وابسته

144

شیما صحرانورد

کارشناسی

روان شناسی

12/12/92

وابسته

145

محمد حسن فیروزی

دکتری

روان پزشکی

12/12/92

پیوسته